وبینار کشوری دولت کارآمد، با حضور دکتر عبداللهی فر